Poskytujeme vám následující služby:

 

Geometrický plán:

 

Vyhotovujeme geometrické plány pro:

  • vyznačení budovy;
  • rozdělení pozemku;
  • změna obvodu budovy;
  • změna hranice pozemku;
  • vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku;
  • průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemku .
Předmětem naší služby je obstarání podkladů na katastru nemovitostí (včetně přidělení parcelních čísel nově vznikajících pozemků), zaměření změny v terénu, vytyčení nových hranic, zpracování geometrického plánu a předání požadovaného počtu originálů.Vytyčení hranic pozemku:


Přesnost vytyčení je dáná dostupnými podklady v katastru nemovitostí, které vám samozřejmě sdělíme a zajistíme. Označení vytyčených bodů je provedeno obvykle dřevěnými kolíky, železnými mezníky s plastovou hlavou případně sprejem nebo hřebem na pevném povrchu.


Pro navazující právní úkony zajistíme vytyčovací protokol a provedeme oficiální přehlídku hranice za účasti všech dotčených vlastníků sousedních pozemků. Na vytyčení hranice může navazovat tzv. zpřesnění hranic pozemku a zápis do katastru nemovitostí.
Vyhotovení podkladu pro projekt:


Pro tuto činnost je nezbytné vymezení rozsahu zájmového území ze strany zákazníka nebo projektanta a stanovení předmětu měření.


Zaměření pro standartní podklad pro projekt obsahuje polohové (budovy, silnice, ploty, stromy, objekty inženýrských sítí) a výškové (nadmořské výšky bodů a vrstevnice) zaměření zájmového území.


Předáváným výsledkem je mapa či plán velkého měřítka ve formátu dle požadavku objednatele (papírová nebo digitální podoba různých formátů, případně oboje).
Vytyčení stavby:


Vytyčení stavby je vždy prováděno na základě projektu poskytnutého objednatelem. V terénu jsou vyznačeny požadované body nového objektu. Může se jednat například o obvod základů nebo zdiva projektovaného rodinného domu.


Body jsou v terénu vyznačeny po dohodě obvykle dřevěnými kolíky, železnými roxory nebo v případě vytyčovaní na zpevněném povrchu měřickými hřeby.


Součástí vytyčení je obvykle i vyznačení výškové úrovně vztažené k objektu. Vytyčené body je možné zajistit tzv. lavičkami.


Mezi předáváné výsledky patří především vytyčovací protokol nezbytný pro následnou kolaudaci stavby.

 
Dokumentace staveb (tzv. pasport):


Jedná se o zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektu. Výsledkem jsou stavební výkresy např. půdorysy, řezy a pohledy dokumentovaného objektu. V případě potřeby je možno vyhotovit kompletní dokumentaci objektu včetně průvodní a technické zprávy v rozsahu požadovaném stavebím úřadem.Polohové a výškové zaměření skutečného stavu:

Disponujeme technikou potřebnou k polohovému a výškovému zaměření téměř jakýchkoliv objektů. Výsledkem může být např. zaměření výšek nepřístupných staveb nebo přesné určení tvaru konstrukce pro rekonstrukci.Určování kubatur:


Tato činnost je využívána například při určování objemu vytěžené zeminy. Výsledkem zaměření jsou rozdíly objemů zeminy v jednotlivých etapách.
... další geodetické práce po konzultaci.